torsdag 6. mars 2014

Å avklare forventinger
Tittel på videoen er «Avklare forventninger» og den varer 19 minutter (varighet 19:19). Dette er Del II – forventninger til veiledning. Helt i begynnelsen av samtalen fremhever veiledningspedagog Eva Bjerkholt betydningen av å avklare forventninger i veiledningen. Den lange videoen om dette temaet, viser at forventninger berører flere ulike områder. Bjerkholt påpeker også at man bør sette av god tid til å snakke om forventninger (18:00-1900). Her blir det vist til noen slike eksempler.

1. Å forklare hvordan veiledningsprosessen er organisert

Veileder bruker tid på å forklare hvordan ulike sider ved veiledningsprosessen er organisert.

For det første snakker veileder om hvordan hele veiledningsforløpet er organisert. Veileder forklarer for eksempel hva førveiledning er. Hun fremhever at det er viktig å få veisøker til å reflektere rundt det planleggingsskjemaet som er blitt laget. Førveiledning blir ofte ikke opplevd som så skummelt som etterveiledning fordi vurderingselementet da kommer tydeligere inn. For det andre blir det sagt noe om etterveiledningen. Veisøker gir da uttrykk for å ville starte denne refleksjonsprosessen slik at ikke vedkommende blir for mye påvirket av veileder og begynner å kopiere svarene. Ifølge Bjerkholt er det viktig at veisøker får tid nok til å vurdere hvordan man gjennomførte undervisningsopplegget. I denne fasen vil det oftere bli reist kritiske spørsmål.

Veileder sier også noe om selve strukturen for den pågående veiledningssamtalen. Hun nevner for eksempel at det er naturlig at de tar en oppsummering til slutt der de diskuterer om noe kan blir gjort annerledes neste gang de skal ha en samtale.

2. Om å gi og få kritikk

I veiledningssamtalen snakker også veiledningspartene om det å gi og få kritikk. I innledningen av samtalen forteller veileder at det kan være at veisøker får noen tøffe spørsmål.  Veisøker sier at dette er helt okay. Veileder påpeker videre at veisøker kan be om en «timeout» dersom dette er ønskelig (Rundt 2:00). Senere i videoen blir spørsmålet om kritikk tatt opp igjen og da presiserer veisøker at det er positivt å få kritikk (16:00).

Veileder spør veisøker: «Hvordan tenker du at jeg skal være?» Veisøker svarer da at vedkommende er opptatt av at veileder skal si sin mening. Veileder må være ærlig i sine tilbakemeldinger og «si det som det er». Bak dette ligger det nok en forståelse av at veileder skal vurdere veisøker. Utsagnet illustrerer at veisøker nok har noen forventninger om å bli vurdert, mens veileder ikke ønsker å vektlegge dette i like stor grad (12:30-1300).

Min kommentar
Det er interessant at veisøker presiserer at det er greit å få kritikk. Dette gjør det nok sannsynligvis lettere å håndtere kritikk i veiledningen uten at noen blir sure på hverandre.

3. Hovedkjennetegn ved samtaleformen

I selve veiledningssamtalen er det mange eksempler på at veileder beskriver hvordan vedkommende ønsker at veiledningen skal foregå:

3.1 Veisøker skal primært reflektere rundt sine egne valg

En sentral forventning hos veileder er at vedkommende ønsker at veisøker skal reflektere rundt sine egne valg:

- «Det er du som skal finne din stil. Det er mine forventninger» (Rundt 10:00).
- «Det er ikke sikkert du får svar på alt.» (…) «Jeg skal hjelpe deg til å finne svarene. Du skal slippe å få mine svar. Det er kanskje mitt mål. (rundt 5:00).

Mot slutten av samtalen gjentar veileder budskapet om at det er viktig at veisøker skal reflektere rundt det som blir gjort (16:00).

3.2 Åpen samtale uten frykt for å bli vurdert

Veileder sier noe at samtalen bør være preget av åpenhet: «Det må være lov å komme med tankene sine. Hvis ikke blir det en vurderingssamtale.» (10:00). Det er veisøkerens tanker som er det sentrale. Det blir også presisert at en veiledningssamtale er det samme som en vurderingssamtale. Veileder snakker også om hvilke forventninger hun har til veisøkerens rolle. Veileder spør: «Ser du for deg at du skal få svar fra meg». Videre sier veileder: Jeg har forventninger til at vi skal ha en dialog. At du tør å spørre, være ærlig, ikke være redd for å stille de dumme spørsmålene (Rundt 07:00). Veileder nevner også at hun er opptatt av å myndiggjøre veisøkeren (13:00).

Mine kommentarer
Et sentralt kjennetegn ved denne veiledningssamtalen er at veileder bruker mye tid på å forklare veiledningen. Veilederens egen rolle blir beskrevet flere ganger i løpet av samtalen. Selv om veileder også spør hva slags hjelp veisøker ønsker å få, kan man gjennom videoutdraget få inntrykk av at noen hovedføringer allerede er lagt. Den kanskje mest sentrale er at veileder ikke ønsker å gi for mange råd, men vil heller støtte veisøkerens egne refleksjoner. En viktig grunn til at dette temaet blir nevnt flere grunner er nok at veisøker vil kunne oppleve det som frustrerende og ikke få råd dersom man ønsker det. En viktig utfordring i samtalen blir derfor å få veisøker til å «innse» verdien a vå reflektere rundt egne handlinger selv om vedkommende i utgangspunktet kanskje eller ønsker å få råd.

Den sterke vekten på veisøkerens egenrefleksjon gjør kanskje at det blir litt mye monologisk metakommunikasjon. Det er veileder som i stor grad definerer hva som er den ideelle samtaleform i selve veiledningen. Veisøker skal få bestemme veiledningsinnholdet, men det er veileder som definerer samtaleformen. Samtaleformen er i mindre grad et diskusjonsemne. Hovedfokuset skal ligge på at veisøker skal prøve å reflektere rundt egne valg selv mer enn at veileder skal gi svarene.

Lenker til relevante artikler for videre lesningIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar